Header Ads

Muzvinabhizimisi Omera Mazizamu

Muzvinabhizimisi wemumusha weHopley, muHarare, anoti akangofuma amera mazamu sezvinonzi munhukadzi mushure mekurota achiyamwiwa nezvimhuka.


VaMichael Mbulawa (38) — avo vanogara kuZone 6, kuHopley asi kumusha vachibva mubhuku raMbulawa, kuZvishavane — vanoti vasvitsa mwedzi mitanhatu “vachingopushana” nechipfuva chine mitumba yemazamu.

“Iri idambudziko rangu ndoga, rekuti ndakafuma ndamera mazamu akangofanana neemadzimai.

“Ndakarota kaviri husiku ndichiyamwiwa nezvipuka. Ndakatanga kuyamwiwa zamu rekuruboshwe, ndokuzoyamwiwa rekurudyi.

“Mangwanani acho ndakashamisika ndichiona ndangofanana nemudzimai wangu pachipfuva ndikashevedza vadzimai vangu avo vakavhunduka nazvo,” VaMbulawa vakaudza Kwayedza svondo rino.

Vanoti dambudziko iri rakatanga apo vairoja kunzvimbo inonzi kwaHard.

“Musi wazofuma mazamu angu akakura kudai, takarara zvakanaka nemudzimai wangu, vana vari kwavo. Ndakazorota kuchiuya zvimhuka zviviri izvo zvakandiyamwa zamu rekuruboshwe. Zvakazochinja zvichienda kumumwe munyatso wekurudyi. Ndakamuka ndokuzokotsira zvakere asi zvimhuka izvi zvakadzoka zvikaita zvimwe chete — kundiyamwa,” vanodaro.

Murume uyu anoti paakamuka mangwanani, akaona mazamu ake akura apo akazoudza mudzimai wake. “Ndichingoti ba-a kuona mazamu angu, ndakamutsa adzimai dzichitotya. Apa ndakanga ndichangotanga leave (zororo). Mudzimai wangu, Eustina Mugabe (36), paakamuka akati, ‘Ko nhai, zvadiiko kudai?’ Ndakamuti ndarota ndichiyamwiwa nezvimhuka.”

Murume uyu anoti zamu rake rekurudyi ndiro rakazoramba rokura kudarika rimwe.

“Mazamu aya ukaabata munyatso anoratidza kuzvimba mukati asi haabude mukaka, achipisa semune mota. Ndaparadza mari yakawanda ndichienda kudzin’anga, kumaporofita nekumachiremba happy wheels echiRungu asi pasina chiri kusanduka,” vanodaro.

VaMbulawa vanotenda mudzimai wavo nevatsigira panguva ino yavakaomerwa, zvisinei nemashoko akaipa ari kutaurwa nevamwe vanhu pamusoro pedambudziko ravo.

Vanotizve kwavanofamba vanoudzwa kuti vakaroyiwa nevehukama avo vanoda kuti vagare vari chiseko chenyika uyewo voshaya chavanoita chinobudirira mukurarama kwavo.

Vakaroorana nemudzimai wavo mugore ra2003 uye vane vana vatatu.

Murume uyu – uyo anova machine operator kuimwe kambani huru munyika muno – ane kambaniwo yake inodaidzwa kuti Promac Trading (Pvt) Ltd.

“Kambani yangu ndakaivamba kare asi mari iri kuramba kuwanikwa kunzvimbo dzakaita sekumabhanga kana kune vamwewo vanhu kuti tishande zvakanaka. Ndinoda mari inosvika $100 000 yekusimudzira bhizimisi rangu. Kambani iyi inosvina mafuta kubva munzungu, maringazuva, mhodzi dzedonje nezvimwe zvirimwa pamwe chete nekugadzira kudya kwezvipfuyo.”
Muzvinabhizimisi Omera Mazizamu
VaMbulawa vanoti vari kutsvaga vangavabatsira padambudziko ravo remazamu iri uye vanobatika panhamba dzinoti 0777 918 234 kana 0773 896 818.

Zvakadai, kune vamwe varume vane matambudziko ekukura kwemazamu avo vakatombobuda munhau. Vamwe vevarume vane dambudziko iri ndevanoti Masimba Chidahunha wekwaMusami, kwaMurehwa, uyo ane mazizamu anosvika muchiuno naAcry Shayamano wekuMhondoro. Shayamano anonzi mazamu ake akatanga kukura apo akagadzirwa aba mombe yehumai.

Svondo rapera, rimwe bepanhau redu, reThe Manica Post, rakaburitsa mumwe murume wekuChipinge uyo ane mazizamu akura zvekuti kana vamwe vanhukadzi havana “door”.
Copyright © Search Zimbabwe. All rights reserved. Distributed by Africa Metro Global Media (www.searchzima.com). To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, Click Here.

Search Zimbabwe publishes around multiple reports a day from more than 40 news organizations and over 100 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which Search Zimbabwe does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify Search Zimbabwe as the publisher are produced or commissioned by Search Zimbabwe. To address comments or complaints, Please Contact Us

No comments

Powered by Blogger.