Header Ads

Akarova Muzukuru Nechitofu Chaibvira

Bongozozo pakati pasekuru nemudzimai wavo rinonzi rakavaparira zvichitevera kupisa kwavakaita muzukuru wavo nechitofu cheparafini chaibvira apo akabatanidzirwa zvikaita kuti akuvare zvakanyanya.


Spiwe Jekanyika akaendesa Violet Justin nehanzvadzi yake — Tonderai Justin — kudare reHarare Civil achivapomera mhosva yekumushungurudza mushure mekunge avaudza kuti anoda mari yekurapisa mwana wake akapiswa nechitofu naTonderai.

Jekanyika ana baba vake oga asi amai vake ndivo vamwe chete vabereka Violet naTonderai. Jekanyika akaudza dare kuti mwana wake akapiswa naTonderai, uyo akamukandira chitofu cheparafini chaibvira chikamupisa zvakaipisisa uye pari kudiwa mari inosvika $1 000 yekuti avhiiwe kuchipatara cheParirenyatwa Group of Hospitals.

Achipawo happy wheels divi rake, Violet akapikisana naJekanyika achiti anotodawo kuti mwana akapiswa uyu apore nekukasika.“Ndinoshamiswa chaizvo nemashoko ari kutaurwa nasisi. Mwana paakatsva ndaitoba imwe mari kumba murume wangu achitobvunza ndichiramba nechikonzero chekuti ndaida kuti mwana arapwe.

“Pavakanzi panodiwa mari yeoparesheni, ndakatofanobatsira kutsvaga vanhu vanopinda mumba nekuti imba yakange isisina maroja ndichiitira kuti vawane mari nekukasira,” anodaro Violet.

Anoti Jekanyika aida gwaro redziviriro kuitira kuti akwanise kutora imba yavakasiirwa nevabereki vavo zveginya.

Akati mwana uyu paakatsva akabatanidzirwa sezvo Tonderai airwa nemudzimai wake.
Tonderai haana kuuya kudare kuti ape divi rakewo panyaya iyi. Mutongi Sharon Chipanga akapa Jekanyika gwaro redziviriro.

Copyright © Search Zimbabwe. All rights reserved. Distributed by Africa Metro Global Media (www.searchzima.com). To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, Click Here.

Search Zimbabwe publishes around multiple reports a day from more than 40 news organizations and over 100 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which Search Zimbabwe does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify Search Zimbabwe as the publisher are produced or commissioned by Search Zimbabwe. To address comments or complaints, Please Contact Us

No comments

Powered by Blogger.